Click for the latest Hat Yai weather forecast.

สภาพอากาศหาดใหญ่ปัจจุบัน Click for เทศบาลนครหาดใหญ่, Thailand Forecast

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน

เตือนภัย ด่วน

พื้นที่เฝ้าระวัง

ปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศ

ปริมาณน้ำฝนสะสมทั่วประเทศ

สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบ

ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำสะเดา

ปริมาณน้ำบ้านม่วงก็อง

ปริมาณน้ำบ้านหน้าควน

ปริมาณน้ำคลองอู่ตะเภา

ปริมาณน้ำคลอง ร1

ปริมาณน้ำคลองร6

ข้อมูลจากระบบโทรมาตรภาพถ่ายทางอากาศ
Satellite


ภาพถ่ายเส้นทางพาย
ุบริเวณประเทศไทย
Cyclone tracking


สภาพเมฆพัดผ่านภาคใต้ทุกนาที
Radar Pictureระดับน้ำฝน online
Raining trackingภาพภ่ายดาวเทียม MTSAT
Satellite MTSAT


Click for เทศบาลนครหาดใหญ่, Thailand Forecast